Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en/of werkzaamheden tussen dansschool Mad Monkeyz Dance Company VZW, hierna te noemen: “de dansschool”, en een wederpartij waarop de dansschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. Indien de dansschool niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de dansschool in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.3. Bezoekers, als leden, gasten, etc., dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein of in de dansschool aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of de coaches op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.
1.4. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
1.5. De dansschool is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verloren voorwerpen.
1.6. De dansschool is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de danszaal.
1.7. De danser is wel verzekerd voor ongevallen binnen de danszaal, en op de heen- en terugweg van en naar huis. Dit is enkel voor dansers die het volledige lidgeld hebben
betaald. Geen betaling = geen verzekering! Deze verzekering geldt niet voor letsels veroorzaakt door grote juwelen, niet aangepast schoeisel,…
1.8. Indien onze coaches de dansers vragen om gepast schoeisel, kledij te dragen, dient dit ook door de dansers uitgevoerd te worden. Indien dit niet wordt opgevolgd kan de danser in een les geweigerd worden.

2. De Inschrijving
2.1. De dansschool bepaalt het aantal deelnemers, en op welke dagen en tijden danslessen kan worden genoten.
2.2. Na inschrijving is de deelnemer het volledige lesgeld verschuldigd.
2.3. Door inschrijving voor een les gaat de deelnemer akkoord met het huisreglement van de dansschool en is hij/zij gehouden deze volledig na te leven.

3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
3.1
De dansschool mag de les annuleren indien daartoe gegrond redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, overlijden, ziekte, examens, repetities show en dergelijke. Ingeval van (aangekondigde) annulering voor aanvang van de les heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling van het lesgeld. Vind een langdurige annulering van meerdere lessen plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
3.2. De dansschool is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
3.3. Een deel van het inschrijvingsgeld kan enkel terug geëist worden aan de hand van doktersattest + medisch verslag. (een doktersattest alleen volstaat NIET)

4. Betaling
4.1. Betaling van het lesgeld dient na de proefles te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de deelnemer is overeengekomen.
4.2. De betaling is mogelijk door middel van overschrijving.
4.3. Bij het niet tijdig voldoen van de inschrijfkosten is het bestuur gemachtigd hiervoor maatregelen te treffen.

5. Privacy wetgeving (GDPR)
5.1. Mad Monkeyz Dance Company VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder geven we informatie over welke persoonsgegevens we
verzamelen en hoe we met deze gegevens omgaan om uw privacy te waarborgen. Mad Monkeyz Dance Company VZW houdt zich bij de bescherming van uw persoonsgegevens aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van kracht vanaf 25 mei 2018.

5.2. Wanneer verzamelt en verwerkt Mad Monkeyz Dance Company VZW uw persoonsgegevens?

 • u als lid of bestuurder toetreedt tot Mad Monkeyz Dance Company VZW
 • u zich kandidaat stelt als vrijwillige medewerker
 • u een lesgever wordt
 • u als leverancier prestaties levert of indien u een onkosten nota indient
 • u subsidiërende overheid of sponsor wordt
 • u zich inschrijft op activiteiten georganiseerd door Mad Monkeyz Dance Company VZW

5.3. Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens gebruikt?

 • aansluiting verzekering
 • contact in noodsituaties
 • emails i.v.m. de dansschool, activiteiten,…

5.4. Wanneer u zich aansluit als lid gaat u met het volgende akkoord:

 • Ik geef toestemming dat mijn persoonsgegevens bewaard worden.
  (Wij houden de gegevens van onze (ex) dansers 3 jaar bij. Nadien worden deze
  verwijderd indien u geen lid meer bent.)
 • De dansschool mag foto’s van uw kind(eren) online publiceren, gebruiken voor
  reclamemateriaal,… Indien u dit uitdrukkelijk niet wenst moet u de dansschool hiervan
  schriftelijk op de hoogte brengen.
 • U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken/aan te passen/verwijderen.
  Dit kan door een schriftelijke aanvraag in te dienen met duidelijke identificatie.
Scroll naar boven